2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE YÜKSEKOKULUMUZDA 

YAZ OKULU AÇILMAYACAKTIR!

Yaz döneminde ders alma koşulları 

MADDE 9 – (1) Yaz döneminde ders almak, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda bir öğrenci, oniki krediyi aşmamak koşuluyla en çok üç ders alabilir. Yaz okulunda ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

(2) Birinci ve ikinci örgün öğretim öğrencileri yaz döneminde dersleri birlikte alırlar.
(3) Yaz döneminden yararlanmak isteyen öğrenci; 
a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı ya da alamadığı varsa ön koşulunu başarmış olduğu dersleri,
c) Daha önceki dönemlerdeki tüm derslerini başarmış ya da yan dal ya da çift ana dal yapmakta olan öğrenciler üst yarıyıldan açılan dersleri alabilir. 
(4) Bahar yarıyılı sonunda yasal öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre hakkı kazanmamış bulunan öğrenciler, yaz döneminden yararlanamazlar ve ilişikleri kesilir. İlişik kesme işleminden önce kayıt işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 10 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimde alacağı ders açılmadığında; öğrenci bu dersi Üniversite içinde başka bir birimden ya da başka bir Üniversiteden, denkliği ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla alabilir.
(2) Öğrenci farklı üniversiteden ders alacak olması durumunda; dersin içeriğini, dilini, kredi saatini ve yaz okulu akademik takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine vermek zorundadır.
(3) Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

Eğitim-öğretim 

MADDE 11 – (1) Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve yaz dönemi sonu sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile, yaz döneminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.
(3) Yaz dönemi ara sınavlarına giremeyenlere, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mazeret sınavı açılabilir.
(4) Yaz dönemi sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 
(5) Yaz döneminde alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

Başka Üniversite/Meslek Yüksekokulu’ndan ders almak isteyen öğrencilerimizin Yaz Okulu alacakları Üniversitenin Yaz Dönemi Akademik Takvimini, alacakları derslerin ders içerikleri ile birlikte ekteki dilekçeden iki (2) suret olarak doldurup imzalattıktan sonra Yaz okulunu almaları gerekmektedir. Aksi takdirde aldıkları dersler işleme alınmayacaktır.


Yaz Okulu

Başvuru, Talep Formları

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik